Previous

NPK 16-16-8+TE

Previous

NPK 16-16-8+TE

NPK 16-16-8+TE

Quick Overview

Thích hợp cho tất cả các loại cây trồng.
Thành phần:
- N = 16%
- P2O5 = 16%
- K2O = 8%

NPK 16-16-8+TE

Sản phẩm liên quan