Kinh nghiệm bón phân đón đòng và chăm sóc Lúa khỏe cho đòng to
 
Giai đoạn làm đòng của cây lúa là giai đoạn cực trọng ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành năng suất sau này.