THƯ MỜI  HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Hội Đồng Quản Trị  kính mời Quý Cổ Đông :    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  hiện sở hữu : . . . . . . . . . . . . . cổ phiếu
Tham dự họp.  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Thời gian  tổ chức đại hội :  Vào lúc 8 giờ , thứ bảy  ngày 14 tháng 04 năm 2018
Tại     : Văn phòng  Công Ty CP Phân Bón Sinh Hoá Củ Chi
Địa chỉ :   km 23, Ấp Bàu Tre, Xã Tân An Hội, H Củ Chi, TPHCM
 Noäi dung Ñaïi Hoäi :
8g      :  Tiếp đón cổ đông, Đăng ký danh sách cổ đông tham dự Đại hội
8g30 :  Ban Kiểm Soát  báo cáo điều kiện tiến hành đại hội 
                    - Tuyên bố lý do - Giới thiệu chủ tịch đoàn, thư ký đoàn
                   - Thông qua chương trình làm việc của đại hội 
Phần I :    9g-10g   Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh
- HĐQT báo cáo kết quả SXKD năm 2017 & Phương hướng  SXKD năm 2018. 
- Ban kiểm soát báo cáo kiểm toán tình hình SXKD năm 2017.
Phần II  :   10g–11 Đại hội đồng cổ đông thảo luận góp ý kiến  và biểu quyết
Phần III  : 11g  - 12 g : Hội đồng Quản Trị  báo cáo tình hình nhân sự thành viên Hội Đồng  Quản Trị  (nhiệm kỳ 2016-2021)
 
- Thư ký thông qua biên bản , Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
- Mời Quý Cổ Đông nhận tiền cổ tức, và  Tuyên bố kết thúc Đại hội.
 
                                                                                      TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                   CHỦ TỊCH